Profily přednášejících

ořez 7 ořez 5 DSC09490zmenš. víden

 

 

 

 

 

 

 

Dobové fotografie exteriéru a interiérů vídeňské jízdárny, 19. století (Moravský zemský archiv v Brně)

 

 

Mgr. Martin Číhalík, Po stopách Lichtenštejnů o.p.s., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

historik umění, který se dlouhodobě věnuje stavebněhistorickým průzkumům památkových objektů a působí jako konzultant v řadě restaurátorských a stavebních obnov kulturních památek. V současnosti provádí operativní průzkum někdejších koníren a lichtenštejnského divadla na zámku Valtice.

Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Hipologické muzeum ve Slatiňanech

vysokoškolský pedagog na Provozně-ekonomické fakultě ČZU, kde přednáší marketing a management chovu koní a jezdectví. Věnuje se propagaci, reklamě a dalším aktivitám, které napomáhají zviditelnit agroturistiku a chovatelství. Na Agronomické fakultě ČZU  se zaměřuje na oblast chovu koní v ČR a v zahraničí a realizuje řadu tematických zahraničních exkurzí po Evropě. Téměř pět let vedla hřebčín v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech, úspěšně se jí podařilo zpřístupnit jej široké veřejnosti. Působila ve světově unikátním Hipologickém muzeu ve Slatiňanech, které disponuje rozsáhlým sbírkovým materiálem uměleckého i hipologického charakteru. V roce 2012 se opět vrátila do Kladrub a dlouhodobě zastává funkci předsedkyně Svazu chovatelů koní Kinských.

prof. Dr. Herbert Haupt

vídeňský historik, který se dlouhodobě věnuje historii rodu Lichtenštejnů. V současné době připravuje rozsáhlou monografii o knížeti Janu Adamu I. z Lichtenštejna.

Dipl. Ing. Peter Höpler

Doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD., Mendelova univerzita v Brně

Dlouhodobě se věnovala vědeckému výzkumu na Mendlově univerzitě v Brně, kde také přes 15 let působí jako pedagog v oboru chovu koní na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Agronomické fakulty. Je autorkou mnoha odborných publikací v tomto oboru a dlouhodobě se věnuje vzdělávací činnosti v rámci projektů Svazu soukromých chovatelů koní.

MgA. Radka Levínská

Akademická sochařka a restaurátorka, která dlouhodobě působí při obnově památek Jihomoravského kraje. Jejím restaurátorským ateliérem prošla například stříbrná sochařská dekorace hlavního oltáře baziliky na Starém Brně, který je největším v České republice nebo sochy zámecké kaple v Lednici či barokní skulptury v Litobratřicích, spolupracovala také na obnově barokních kašen mikulovského zámku.  V loňském roce se věnovala renovaci kamenných prvků vikířů na zámeckých jízdárnách v Lednici.

Daniel Lyčka, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

historik, který se systematicky věnuje dějinám a vývoji Lednicko-valtického areálu, zejména proměnám saletů i stavbám, které zmizely z mapy tohoto krajinného celku a upadly téměř v zapomnění. V poslední době se věnuje rekonstrukci podoby Katzelsdorfského zámečku, který byl z důvodu bezpečnosti státní hranice zničen na počátku 60. let minulého století.

Ing. Jiří Machek, Národní hřebčín Kladruby nad Labem

od roku 2013 je ředitelem Národního hřebčína Kladruby, ve kterém díky zaměstnání svých rodičů téměř vyrůstal. Působil jako závodní jezdec, dále na Ministerstvu zemědělství jako  ředitel odboru živočišných komodit, vrchní ředitel sekce zemědělských komodit a nakonec jako ředitel odboru rostlinných komodit.

Ing. Bc. Luděk Mikulecký, LLM

Pochází z Hustopečí u Brna a Břeclavsku se věnuje jako regionální politik. Se svojí ženou Hanou založil nadační fond, jehož cílem je podporovat dětské sportovní a vzdělávací aktivity a rozvoj kulturního dědictví a regionálních tradic. Je majitelem někdejšího lichtenštejnského hospodářského statku Nový Dvůr z 19. století a systematicky pracuje na obnově tohoto unikátního souboru staveb. Cílem je navrátit budovám jak původní podobu, tak také využít jejich potenciál pro rozvoj agroturistiky a chovu koní.

Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc., Mendelova univerzita v Brně

Působí více než šestnáct let jako vědeckovýzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze a již dvacátým rokem přednáší na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru chovu koní, dlouhodobě spolupracuje se Svazem soukromých chovatelů koní a je autorem mnoha odborných publikací.

PhDr. Pavel Novák, Národní zemědělské muzeum

Pracuje jako vědeckovýzkumný pracovník a kurátor Národního zemědělského muzea v Praze, profesně se věnuje architektuře, urbanismu a venkovským tradicím a řemeslům. Je autorem řady odborných publikací.

Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury České republiky

Absolvent Mendelovy univerzity v Brně, oboru sadovnictví – krajinářství a absolvent postgraduálního kursu „Památková péče“ na Fakultě architektury ČVÚT v Praze. Je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Jeho kvalifikace v oblasti krajinářské architektury, (která staví na zásadách aplikované ekologie) umožňuje celostní vnímání a řešení otázek spojených s ochranou kulturního i přírodního dědictví. Vzhledem k dlouhodobé praxi ve státní správě a aktivním podílu na tvorbě nové legislativy v resortu kultury (1996-2005) a na realizaci reformy veřejné správy na úseku kultury v letech 1998-2002 je považován za odborníka i v této oblasti. Je členem mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, a řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny. Působil několik let ve vysokých funkcí ve státní správě: 1. náměstek ministra kultury, zodpovědný za oblast péče o kulturní dědictví, generální ředitel Národního památkového ústavu, generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha, ředitel Matana, a.s. – inicioval projekt záchrany památek židovské kultury z připravovaného Integrovaného operačního programu EU, ředitel Památkového ústavu v Brně, člen vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity a člen vědecké rady Mendlovy univerzity a člen správní rady JAMU.

Doc. Dr. Jaromír Oulehla, emeritní ředitel Španělské jezdecké školy ve Vídni

Doktor veterinárního lékařství, po své emigraci roku 1968 se věnoval vědecké práci, funkci dvorního rady a postu ředitele Spanische Hofreitschule ve Vídni. Profesně se věnuje zejména chovu Lipicánů, je autorem několika vědeckých publikací.

PhDr. Ludmila Ourodová, Národní památkový ústav

Působí v Národním památkovém ústavu v Českých Budějovicích na Oddělení restaurování, věnuje se kurátorské a vědecké činnosti, aktivně spolupracuje s britskými památkáři.

Ing. Milan Venclík, MBA, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Vysokoškolský pedagog, někdejší zastupitel Jihomoravského kraje, zabývá se rozvojem regionu a podporou sportovní a kulturní činnosti.

Mgr. Hynek Zbranek, Archaia Brno o.p.s.

Archeolog, který vedl výzkumný tým během rekonstrukce jízdáren a koníren lednického zámku. Tento průzkum přinesl řadu zajímavých poznatků a nálezů vztahujících se jak k době lichtenštejnských majitelů objektů, tak také mnohem starších. V současné době se věnuje průzkumu na zámku ve Valticích, kde bude rekonstruováno divadlo.

Fotogalerie přednášejících

loga - celek

Komentáře jsou uzavřeny.